Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Sofie Carsten Nielsen

Generel vejledning om det samlede programarbejde

Procedure for programskrivning
1.
Forretningsudvalget behandler et forslag til nedsættelse af et programudvalg med et udkast til dettes kommissorium og indstiller til Hovedbestyrelsen om dets nedsættelse. Programudvalg kan ligeledes nedsættes i overensstemmelse med Landsforbundets vedtægter § 13, stk. 7.
 
2.
Der indkaldes kandidater til skrivegruppen for et muligt udvalg.
 
3.
Hovedbestyrelsen bestemmer om udvalget skal nedsættes, vedtager en tidsplan for programarbejdet samt vælger formand og øvrige medlemmer af skrivegruppen.
 
4.
Storkredsformændene informeres om sammensætningen af programudvalgets skrivegruppe med henblik på, at ikke-repræsenterede storkredse kan udpege hver et stemmeberettiget medlem af programudvalget. Radikal Ungdom har ligeledes ret til at udpege et stemmeberettiget medlem af programudvalget. Orientering om udvalgets nedsættelse og den fastlagte tidsplan lægges på formandsnetværket med henblik på, at kommuneforeningerne kan forberede høringsprocessen.  
 
5.
Sekretariatet forsyner programudvalget med en oversigt over hidtil gældende radikal politik på området, fx evt. landsmøderesolutioner og folketingsgruppens initiativer og udspil. Desuden fremsendes Landsforbundets skabelon for udformning af politiske programmer.
 
6.
Programudvalget påbegynder sit arbejde og udarbejder et foreløbigt programforslag eller udfoldet kommissorium, der angiver hovedindholdet og den politiske retning for programforslaget. Udvalget fremsender senest 10 dage før Hovedbestyrelsens møde det foreløbige programforslag eller udfoldede kommissorium til sekretariatet og udvalgskoordinatoren, som drager omsorg for at materialet tilsendes Hovedbestyrelsen senest 8 dage før mødet.
 
7.
Hovedbestyrelsen behandler det foreløbige programforslag eller udfoldede forslag til kommissorium. Efter behov kan der ved denne førstebehandling i Hovedbestyrelsen gennemføres vejledende temaafstemninger, der har til hensigt at afklare den politiske retning for det videre programskrivningsarbejde. Hovedbestyrelsens referent og udvalgskoordinatoren sammenfatter i samarbejde med skrivegruppens formand diskussionen til brug for programudvalget. Skrivegruppen og storkredsrepræsentanterne inviteres til at deltage i Hovedbestyrelsens behandling.
 
8.Programudvalget udarbejder på baggrund af Hovedbestyrelsens udstukne politiske retningslinjer et udkast til program.
 
9.
Programudkastet sendes i høring i mindst 6 uger 
 
a.
i kommuneforeningerne, 
 
b.
i Hovedbestyrelsen,
 
c.
blandt interesserede medlemmer, 
 
d.
og i sekretariatet. 
 
Høringssvar kan enten formuleres som kommentarer eller som egentlige ændringsforslag, men vil ikke blive betragtet som ændringsforslag, der skal behandles af Hovedbestyrelsen. 
 
10.
Programudvalget behandler de indkomne høringssvar ved fristens udløb og udarbejder på baggrund heraf det endelige programudkast, der fremsendes senest 17 dage før Hovedbestyrelsens møde til sekretariatet og udvalgskoordinatoren, som drager omsorg for, at det tilsendes Hovedbestyrelsen senest 15 dage før mødets afholdelse. Skriftlige høringssvar samles i et bilag, som tilsendes Hovedbestyrelsen til orientering. 
 
11.
Hovedbestyrelsens medlemmer har adgang til at stille ændringsforslag til det endelige programudkast senest den efterfølgende onsdag kl. 12.00. Indkomne ændringsforslag tilsendes Hovedbestyrelsen senest 8 dage før mødets afholdelse sammen med en udgave af programudkastet, hvoraf det fremgår, hvad der er genstand for særskilt afstemning. Programudvalget har mulighed for selv at opstille alternative forslag til formuleringer, som behandles på lige fod med Hovedstyrelsens ændringsforslag til det endelige programudkast.
 
12.
Hovedstyrelsen behandler programudkastet og de stillede ændringsforslag.
 
13.
Efter Hovedbestyrelsens behandling færdigredigeres programmet i overensstemmelse med Hovedstyrelsens beslutninger med endelig godkendelse i Forretningsudvalget.
 
14.
Det vedtagne program offentliggøres på radikale.dk. 
 
Formkrav vedr. ændringsforslag
De høringsberettigede parter i høringsprocessen kan vælge enten at stille konkrete ændringsforslag eller afgive et høringssvar uden konkrete ændringsforslag. Det er op til programudvalget at afgøre, om det vil indarbejde evt. ændringsforslag eller tage højde for indkomne høringssvar i det endelige programudkast. For at lette udvalgets arbejde med at behandle høringssvarene bør høringssvar udformes så kortfattet og overskueligt som muligt, og ikke fx som margenkommentarer til selve programmanuskriptet.
 
Hovedstyrelsesmedlemmernes ændringsforslag til det endelige programudkast skal være formuleret som konkrete ændringsforslag med angivelse af linjenummer, således at forslagene umiddelbart kan behandles i Hovedbestyrelsen. Ændringsforslag skal klart angive, hvad der ændres i programudkastet, herunder hvad der slettes, ændres, erstattes eller tilføjes.
 
For nærmere beskrivelse se ’Politisk arbejde i netværk, udvalg og fora’ som vedtaget af Hovedbestyrelsen.